Informacja dla osób korzystających z dostępu do dokumentacji medycznej i osób udzielających dostępu

Firma  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Jerzy Drugacz informuje – zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Jerzy Drugacz
  • prowadzący działalność jako Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Jerzy Drugacz, z siedzibą w Żywcu, ul. Komorowskich 31.
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na prowadzeniu wykazu dotyczącego udostępnianej dokumentacji medycznej określonego w art 27 ust 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także na przechowywaniu dokumentacji medycznej przez czas określony w przepisach,
  • celem przetwarzania jest dopełnienie obowiązku prowadzenia wykazu dotyczącego udostępnianej dokumentacji medycznej określonego w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz obowiązku przechowywaniu dokumentacji medycznej przez czas określony w przepisach, a także doręczanie korespondencji,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane,
  • dane będą przechowywane o 1 rok dłużej niż okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji udostępnianej dokumentacji medycznej określonego w przepisach,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którego spełnienie jest niezbędne do udzielenia Pani/Pana dostępu do dokumentacji medycznej, a konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość udzielenia dostępu.

 

 

Zapoznałem się z treścią powyższej informacji.

 

 

 

 

…………………………………………………

Data, czytelny podpis osoby wnoszącej
o udostępnienie dokumentacji medycznej