Informacja dla pacjentów podających numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu

Firma Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Jerzy Drugacz informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Jerzy Drugacz prowadzący działalność jako Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Jerzy Drugacz, z siedzibą w Żywcu, ul. Komorowskich 31.
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: zapewnienie możliwości przekazania pacjentowi ważnych dla pacjenta informacji w związku z udzielonym (udzielanym) świadczeniem medycznym oraz możliwość uzyskania informacji o samopoczuciu pacjenta w związku z udzielonym (udzielanym) świadczeniem medycznym.
  • celem przetwarzania jest zapewnienie możliwości przekazania pacjentowi ważnych dla pacjenta informacji w związku z udzielonym (udzielanym) świadczeniem medycznym, np. zmianie umówionego terminu świadczenia, poinformowania o ewentualnym błędzie w recepcie, skierowaniu, świadczeniu, zasięgnięcia informacji jak pacjent czuje się po zabiegu, jak przebiega leczenie, gojenie, rekonwalescencja,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie,
  • dane będą przechowywane nie dłużej niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość skontaktowania się z Panią/Panem w sprawie udzielonego (udzielanego) świadczenia medycznego w formie telefonicznej lub e-mail’owej.

 

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

 

 

Zapoznałem się z treścią powyższej informacji.

 

 

…………………………………………………………….

Data, czytelny podpis pacjenta lub przedstawiciela pacjenta