Informacja dla pacjentów i ich przedstawicieli

Firma  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Jerzy Drugacz informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Jerzy Drugacz prowadzący działalność jako Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Jerzy Drugacz, z siedzibą w Żywcu, ul. Komorowskich 31.
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na zamieszczeniu w dokumentacji medycznej danych określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także na przechowywaniu dokumentacji medycznej przez czas określony w przepisach, w związku ze spełnieniem warunków z art. 9 ust. 2 h) RODO,
  • celem przetwarzania jest dopełnienie obowiązku zamieszczenia w dokumentacji medycznej określonych danych pacjenta oraz obowiązku przechowywaniu dokumentacji medycznej przez czas określony w przepisach, a także doręczanie korespondencji,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
  • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później – zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którego spełnienie jest niezbędne do udzielenia Pani/Pana świadczenia medycznego, a konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość udzielenia świadczenia.

Zapoznałem się z treścią powyższej informacji.

……………………………………………………..

Data, czytelny podpis pacjenta lub przedstawiciela pacjenta