Informacja dla personelu pracowni RTG

Firma Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Jerzy Drugacz informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Jerzy Drugacz
  • prowadzący działalność jako Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Jerzy Drugacz, z siedzibą w Żywcu, ul. Komorowskich 31;
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na prowadzeniu dokumentacji personelu pracowni rentgenowskiej określonej w ustawie Prawo atomowe, a także na przechowywaniu dokumentacji medycznej przez czas określony w przepisach,
  • celem przetwarzania jest dopełnienie obowiązku prowadzenia prowadzeniu dokumentacji personelu pracowni rentgenowskiej określonej w ustawie Prawo atomowe oraz obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez czas określony w przepisach,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, w tym świadczącym usługi outsourcingowe w zakresie nadzoru inspektora ochrony radiologicznej,
  • dane będą przechowywane o 1 rok dłużej niż okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji personelu pracowni rentgenowskiej, określonego w przepisach,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo atomowe, którego spełnienie jest niezbędne do stania się członkiem personelu pracowni RTG, a konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość dopuszczenia do wykonywania czynności personelu pracowni RTG.

 

 

Zapoznałem (-am) się z treścią powyższej informacji.

 

 

 

 

………………………………………………………..

Data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie